Tháng 8/2014, TCT khai thác 3.252 tấn mủ, so kế hoạch (KH) vượt 237 tấn. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2014, TCT Cao su Đồng Nai đã khai thác được 15.150 tấn mủ/28.500 tấn KH, đạt 53% KH năm; thu mua 1.840 tấn/2.600 (70% KH); chế biến 17.384 tấn; tiêu thụ được 17.343 tấn; giá bán bình quân 43,4 triệu đồng/tấn; doanh thu cao su 737 tỷ đồng (49% KH). Trong 8 tháng tổng doanh thu của TCT là 1.060 tỷ đồng, ước tổng lợi nhuận 342 tỷ đồng (lợi nhuận cao su 59 tỷ đồng), nộp ngân sách 128 tỷ đồng.

Kế hoạch tháng 9, công ty theo dõi sát tiến độ sản xuất để có phương án phù hợp nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu KH khai thác 3.107 tấn. Tại thời điểm này, TCT đã phát động các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua nước rút, cạo hết cây, trút hết mủ, phấn đấu vượt chỉ tiêu, KH, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo việc làm, đời sống NLĐ. Đặc biệt, TCT tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm, tiết giảm những chi phí chưa cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo SXKD cao su có lợi nhuận.

Phan Thắng

– Thao Tạp chí CSVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác