Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh luôn là chính sách ưu tiên hàng đầu của SA DO RT. Ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm:

  • Nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho Lãnh đạo và Cán bộ quản lý cấp trung kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý và điều hành công ty hiệu quả.
  • Đào tạo, huấn luyện công nhân, nâng cao tay nghề, năng lực chuyên môn để nâng cao năng xuất, ổn định chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư.
Đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất.
Bộ phận quản lý chất lượng – phòng thí nghiệm hóa.
Một buổi hội thảo.
Cập nhập thông tin công nghệ.
Trao đổi kế hoạch sản xuất.
Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.