Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Gia Lai

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Bình Phước

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Đồng Nai

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Bình Dương

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Tây Ninh

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Kon Tum

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Đắk Lắk

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Đắk Nông

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Quảng Trị

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

39600

VNĐ

Quảng Bình

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Gia Lai

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Bình Phước

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Đồng Nai

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Bình Dương

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Tây Ninh

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Kon Tum

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Đắk Lắk

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Đắk Nông

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Quảng Trị

24/03/2014

Cao su SVR10

36100

VNĐ

Quảng Bình

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Gia Lai

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Bình Phước

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Đồng Nai

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Bình Dương

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Tây Ninh

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Kon Tum

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Đắk Lắk

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Đắk Nông

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Quảng Trị

24/03/2014

Cao su SVR3L

39200

VNĐ

Quảng Bình

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Gia Lai

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Bình Phước

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Đồng Nai

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Bình Dương

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Tây Ninh

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Kon Tum

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Đắk Lắk

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Đắk Nông

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Quảng Trị

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Quảng Bình

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Bình Thuận

24/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

346-350

VNĐ

Phú Yên

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Gia Lai

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Bình Phước

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Đồng Nai

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Bình Dương

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Tây Ninh

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Kon Tum

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Đắk Lắk

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Đắk Nông

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Quảng Trị

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Quảng Bình

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Bình Thuận

24/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14800-15200

VNĐ

Phú Yên

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Gia Lai

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Bình Phước

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Đồng Nai

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Bình Dương

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Tây Ninh

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Kon Tum

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Đắk Lắk

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Đắk Nông

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Quảng Trị

24/03/2014

Mủ cao su RSS3

234,7

YÊN

Quảng Bình

24/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác