Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Gia Lai

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Bình Phước

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Đồng Nai

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Bình Dương

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Tây Ninh

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Kon Tum

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Đắk Lắk

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Đắk Nông

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Quảng Trị

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

37000

VNĐ

Quảng Bình

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Gia Lai

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Bình Phước

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Đồng Nai

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Bình Dương

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Tây Ninh

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Kon Tum

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Đắk Lắk

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Đắk Nông

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Quảng Trị

10/04/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Quảng Bình

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Gia Lai

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Bình Phước

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Đồng Nai

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Bình Dương

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Tây Ninh

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Kon Tum

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Đắk Lắk

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Đắk Nông

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Quảng Trị

10/04/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Quảng Bình

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Gia Lai

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Bình Phước

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Đồng Nai

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Bình Dương

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Tây Ninh

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Kon Tum

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Đắk Lắk

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Đắk Nông

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Quảng Trị

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Quảng Bình

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Bình Thuận

10/04/2014

Mủ cao su tươi(nước)

323-327

VNĐ

Phú Yên

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Gia Lai

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Bình Phước

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Đồng Nai

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Bình Dương

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Tây Ninh

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Kon Tum

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Đắk Lắk

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Đắk Nông

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Quảng Trị

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Quảng Bình

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Bình Thuận

10/04/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Phú Yên

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Gia Lai

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Bình Phước

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Đồng Nai

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Bình Dương

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Tây Ninh

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Kon Tum

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Đắk Lắk

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Đắk Nông

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Quảng Trị

10/04/2014

Mủ cao su RSS3

221,3

YÊN

Quảng Bình

10/04/2014

 

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác