Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 4. 2014

Giao tháng 5. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

73.95

73.70

74.15

73.90

RSS 2

73.35

73.10

73.55

73.30

RSS 3

72.80

72.55

73.00

72.75

RSS 4

72.50

72.25

72.70

72.45

RSS 5

72.05

71.80

72.25

72.00

STR

STR 5L

65.30

65.05

65.50

65.25

STR 5

63.40

63.15

63.60

63.35

STR 10

62.70

62.45

62.90

62.65

STR 20

62.30

62.05

62.50

62.25

Concentrated Latex *

49.35

49.10

49.55

49.30

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác