Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2015 Giao tháng 6. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 57.90 57.65 58.10 57.85
RSS 2 57.30 57.05 57.50 57.25
RSS 3 56.75 56.50 56.95 56.70
RSS 4 56.45 56.20 56.65 56.40
RSS 5 56.00 55.75 56.20 55.95
STR STR 5L 49.60 49.35 49.80 49.55
STR 5 47.70 47.45 47.90 47.65
STR 10 47.00 46.75 47.20 46.95
STR 20 46.60 46.35 46.80 46.55
Concentrated Latex * 36.00 35.75 36.20 35.95

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác