Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 51.40 51.15 51.60 51.35
RSS 2 50.80 50.55 51.00 50.75
RSS 3 50.25 50.00 50.45 50.20
RSS 4 49.95 49.70 50.15 49.90
RSS 5 49.50 49.25 49.70 49.45
STR STR 5L 49.95 49.70 50.15 49.90
STR 5 48.05 47.80 48.25 48.00
STR 10 47.35 47.10 47.55 47.30
STR 20 46.95 46.70 47.15 46.90
Concentrated Latex * 38.30 38.05 38.50 38.25

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác