Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 9. 2014 Giao tháng 10. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 64.70 64.45 64.90 64.65
RSS 2 64.10 63.85 64.30 64.05
RSS 3 63.55 63.30 63.75 63.50
RSS 4 63.25 63.00 63.45 63.20
RSS 5 62.80 62.55 63.00 62.75
STR STR 5L 57.40 57.15 57.60 57.35
STR 5 55.50 55.25 55.70 55.45
STR 10 54.80 54.55 55.00 54.75
STR 20 54.40 54.15 54.60 54.35
Concentrated Latex * 45.45 45.20 45.65 45.40

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác