Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2015 Giao tháng 6. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 62.50 62.25 62.70 62.45
RSS 2 61.90 61.65 62.10 61.85
RSS 3 61.35 61.10 61.55 61.30
RSS 4 61.05 60.80 61.25 61.00
RSS 5 60.60 60.35 60.80 60.55
STR STR 5L 54.25 54.00 54.45 54.20
STR 5 52.35 52.10 52.55 52.30
STR 10 51.65 51.40 51.85 51.60
STR 20 51.25 51.00 51.45 51.20
Concentrated Latex * 38.15 37.90 38.35 38.10

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác