Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14,800-14,900

-400

Zhejiang (East China)

14,900

-150

Shanghai(East China)

14,800-14,900

-450

Tianjin (North China)

14,800

-500

Yunnan (Southwest China)

13,900-14,000

-50

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14,800-14,900

-300

SCR10

Yunnan (Southwest China)

12,900

-150

Shanghai(East China)

13,800

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15,700-15,800 (with 17% VAT included)

-100

Shandong (North China)

14,200 (no tax)

-200

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,800(with 17% VAT included)

-125

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12,800(with 17% VAT included)

-125

SVR3L

Hengshui (North China)

14,200-14,400 (no tax)

-50

Shanghai(East China)

14,800-15,100(with 13% VAT included)

-200

Shandong (North China)

14,100 (no tax)

-150

Zhejiang (East China)

15,000-151,00(with 13% VAT included)

-100

Guangdong (South China)

14,800-15,000 (with 13% VAT included)

-50

Mong Cai Market

12,700-12,800

-150

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2,180-2,230

-20

STR20

1,860-1,910

-40

RSS3 Composite

1,880-1,910

-30

Malaysia

SMR20

1,860-1,900

-30

SMR20 Composite

1,860-1,890

-35

Indonesia

SIR20

1,800-1,820

-40

SIR20 Composite

1,820-1,840

-35

Vietnam

SVR3L

2,090-2,100

-20

SVR10

1,900 (high end)

-60

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,080-2,120

-30

STR20

1,820

-20

STR20 Composite

1,820-1,830

-20

Malaysia

SMR20

1,820

-20

SMR20 Composite

1,820-1,830

-20

Indonesia

SIR20

1,780

-20

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác