Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,800 +250
Zhejiang (East China) 13,800-13,900 +300
Shanghai(East China) 13,800 +300
Tianjin (North China) 13,800 +250
Yunnan (Southwest China) 13,000
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,800 +250
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,800 -50
Shanghai(East China) 12,800 +100
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,200 (with 17% VAT included) +200
Shandong (North China) 13,400-13,500 (no tax)
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,100-12,300 -50
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,100-12,300 -50
SVR3L Hengshui (North China) 13,300-14,000 (no tax) +250
Shanghai(East China) 14,200-14,300 (with 13% VAT included) +150
Shandong (North China) 13,500-13,700 (no tax) +100
Zhejiang (East China) 13,900-14,100 (with 13% VAT included) +100
Guangdong (South China) 13,800-14,100 (with 13% VAT included)
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,040-2,080 +10
STR20 1,700-1,790 -10
RSS3 Composite 1,760-1,790 +10
Malaysia SMR20 1,760-1,780 +10
SMR20 Composite 1,760-1,780 +10
Indonesia SIR20 1,730-1,760
SIR20 Composite 1,750-1,780
Vietnam SVR3L 1,820-1,990 +10
SVR10 1,710 (high end) +10
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 1,950-1,980 -15
STR20 1,660-1,680 +5
STR20 Composite 1,680-1,700 +5
Malaysia SMR20 1,660-1,680 +5
SMR20 Composite 1,680-1,700 +5
Indonesia SIR20 1,620-1,630 +5
SIR20 Composite 2,040-2,080 +10

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác