Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 14,200 +150
Zhejiang (East China) 14,200 +200
Shanghai(East China) 14,200-14,300 +200
Tianjin (North China) 14,200-14,300 +150
Yunnan (Southwest China) 13,400-13,500 +250
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 14,200 +150
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,000 +100
Shanghai(East China) 12,900 +200
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,300-15,400 (with 17% VAT included) +250
Shandong (North China) 14,000-14,200 (no tax) +400
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 +100
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 +100
SVR3L Hengshui (North China) 13,600-14,000 (no tax)
Shanghai(East China) 14,100-14,200 (with 13% VAT included) +100
Shandong (North China) 13,600 (no tax) +50
Zhejiang (East China) 14,000-14,100 (with 13% VAT included)
Guangdong (South China) 13,400-13,800 (with 13% VAT included) +50
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,050-2,080
STR20 1,730-1,770 +5
RSS3 Composite 1,730-1,770
Malaysia SMR20 1,720-1,760 -5
SMR20 Composite 1,720-1,750 -5
Indonesia SIR20 1,720-1,730 +5
SIR20 Composite 1,720-1,750 -5
Vietnam SVR3L 1,770-1,910 -15
SVR10 1,550-1,680
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 1,980-2,000 +30
STR20 1,660 +10
STR20 Composite 1,680-1,700 +10
Malaysia SMR20 1,660 +10
SMR20 Composite 1,680-1,700 +10
Indonesia SIR20 1,630 +10
SIR20 Composite 2,050-2,080

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác