Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,800 +100
Zhejiang (East China) 13,800 +150
Shanghai(East China) 13,800 +100
Tianjin (North China) 13,800 +100
Yunnan (Southwest China) 13,200-13,300
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,800 +100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,200-12,300
Shanghai(East China) 13,100
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,000 (with 17% VAT included)
Shandong (North China) 13,600 (no tax) +50
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,400-12,500(with 17% VAT included) +100
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,400-12,500(with 17% VAT included) +100
SVR3L Hengshui (North China) 13,600-14,000 (no tax)
Shanghai(East China) 14,200-14,300 (with 13% VAT included) +150
Shandong (North China) 13,700 (no tax)
Zhejiang (East China) 14,200-14,400 (with 13% VAT included) +100
Guangdong (South China) 13,800 -14,200 (with 13% VAT included) -50
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,090-2,110 +40
STR20 1,790-1,820 +20
RSS3 Composite 1,790-1,820 +25
Malaysia SMR20 1,770-1,800 +15
SMR20 Composite 1,770-1,800 +20
Indonesia SIR20 1,730-1,750 +20
SIR20 Composite 1,750-1,770 +20
Vietnam SVR3L 1,880-1,980
SVR10 1,780 (high end)
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 2050 +10
STR20 1,710-1,730 +20
STR20 Composite 1,720-1,740 +15
Malaysia SMR20 1,710-1,730 +20
SMR20 Composite 1,720-1,740 +15
Indonesia SIR20 1,680-1,700
SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác