Nhằm mục đích phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên thông qua các tiêu chuẩn tự nguyện và công khai, đồng thời kết nối và mang lại lợi ích cho các bên liên quan, Ban Tư vấn của Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) đã đưa ra Dự án Phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên (SNR-i). Dự án được Ban Thư ký IRSG khởi động từ năm 2013 và gồm 2 giai đoạn chính:

– Giai đoạn 1: Dự án đưa ra các tiêu chí phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên như cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, bảo vệ rừng, sử dụng hợp lý nguồn nước, bảo vệ quyền lợi người lao động, không sử dụng lao động trẻ em…

– Giai đoạn 2: Dự án chính thức được bắt đầu thông báo từ 29/5/2014 nhằm triển khai thử nghiệm, kiểm duyệt, nghiệm thu và công bố kết quả. Theo đó, tháng 1/2015, Dự án sẽ chính thức bắt đầu phát triển tiêu chí nâng cao chất lượng cao su thiên nhiên, cùng với sự cam kết tự nguyện của các bên tham gia. Tháng 1/2016, IRSG sẽ kiểm duyệt và công bố báo cáo đầu tiên trong việc thực hiện dự án “Phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên” và từ tháng 1/2017, IRSG sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ 3 năm 1 lần giữa nhóm thực hiện dự án và Ban Tư vấn IRSG để xem xét, góp ý sửa đổi các nguyên tắc và tiêu chí cho phù hợp.

Từ tháng 01/2015, Dự án Phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên đã bước vào giai đoạn thử nghiệm. Đồng thời trang web về Dự án cũng đã chính thức được đưa vào hoạt động. Theo đó, các thông tin chi tiết về Dự án như mục tiêu, lộ trình và các văn bản liên quan sẽ được cập nhật lên trang web chính thức của Dự án: www.snr-i.org .

Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế là tổ chức liên Chính phủ được thành lập vào năm 1944, có trụ sở đặt tại Singapore. IRSG là tổ chức liên kết các bên liên quan trong chuỗi giá trị ngành cao su, nhằm nghiên cứu các tác động ảnh hưởng đến nguồn cung và nhu cầu cao su thiên nhiên cũng như cao su tổng hợp, tổng hợp và phân tích các số liệu thống kê về sản xuất kinh doanh cao su, sản phẩm cao su.

– VRA

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác