Đến 15/8, toàn VRG đã khai thác được 114.397 tấn mủ, đạt 44,1% kế hoạch (KH) năm 2014. Tiến độ khai thác toàn VRG bằng 96,7% so với tiến độ cùng kỳ năm 2013, trong đó bình quân các công ty miền Đông Nam bộ đạt 46,6% (bằng 97,3% so tiến độ cùng kỳ năm 2013), khu vực Tây Nguyên đạt 40% (bằng 98,1% so cùng kỳ 2013), khu vực DHMT đạt 48,3% (bằng 87% cùng kỳ 2013).

Toàn VRG thu mua được 29.352 tấn (43,1% KH năm), cao hơn 1.115 tấn so cùng kỳ 2013. Sản lượng chế biến 149.742 tấn; tiêu thụ 148.138 tấn, trong đó XK&UTXK 67.462 tấn, tiêu thụ nội địa 80.676 tấn. Doanh thu kinh doanh cao su toàn VRG lũy kế đến 15/08 đạt 6.261,7 tỷ đồng, bằng 41,2% KH năm 2014.

Q.K

Theo Tạp chí CSVN

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác