Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 22/1/2016
Thai RSS3 (giao tháng 2/2016) $1.32/kg +$0.03
Thai STR20 (giao tháng 2/2016) $1.12/kg +$0.01
Malaysia SMR20 giao tháng 2/2016)  $1.12/kg 0
Indonesia SIR20 (giao tháng 2/2016) $0.55/lb 0
Thai USS3  39.62 baht/kg  +0.78 baht
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 2/2016) $730/tonne +$10
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 2/2016) $830/tonne +$10

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.


Bài viết khác