CẢI TIẾN KỸ THUẬT
ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
THỎA MÃN KHÁCH HÀNG

Các công việc trọng tâm:
1. Ưu tiên hàng đầu về chất lượng sản phẩm.
2. Thỏa mãn cao nhất các yêu cầu của khách hàng.
3. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất.
4. Yếu tố chất lượng môi trường và an toàn lao động luôn được quan tâm.
5. Toàn thể CB – CNV luôn được đào tạo và nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Cty.
6. Xây dựng văn hóa Công ty nói đi đôi với làm, thân thiện, quan tâm đời sống toàn thể CB – CNV.

Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết: “Chính sách chất lượng này được thấu hiểu, duy trì và thực hiện ở mọi cấp”.