Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO có cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành gồm:

–       Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên: Chủ tịch và các thành viên HĐQT.

–       Kiểm soát viên gồm 03 thành viên: Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát.

–       Ban Tổng Giám đốc gồm: Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

–       Các phòng ban nghiệp vụ.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ SỢI CAO SU V.R.G SA DO

Slide1