–  Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

–  Bảo vệ môi trường là vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

–  Phát huy tinh thần thân ái, đoàn kết, hợp lực giữa tất cả cán bộ công nhân viên tạo thành một tập thể vững mạnh.