Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Gia Lai

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Bình Phước

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Đồng Nai

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Bình Dương

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Tây Ninh

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Kon Tum

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Đắk Lắk

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Đắk Nông

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Quảng Trị

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

37600

VNĐ

Quảng Bình

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Gia Lai

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Bình Phước

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Đồng Nai

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Bình Dương

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Tây Ninh

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Kon Tum

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Đắk Lắk

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Đắk Nông

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Quảng Trị

17/02/2014

Cao su SVR10

34300

VNĐ

Quảng Bình

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Gia Lai

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Bình Phước

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Đồng Nai

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Bình Dương

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Tây Ninh

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Kon Tum

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Đắk Lắk

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Đắk Nông

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Quảng Trị

17/02/2014

Cao su SVR3L

37200

VNĐ

Quảng Bình

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Gia Lai

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Bình Phước

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Đồng Nai

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Bình Dương

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Tây Ninh

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Kon Tum

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Đắk Lắk

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Đắk Nông

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Quảng Trị

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Quảng Bình

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Bình Thuận

17/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

328-333

VNĐ

Phú Yên

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Gia Lai

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Bình Phước

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Đồng Nai

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Bình Dương

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Tây Ninh

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Kon Tum

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Đắk Lắk

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Đắk Nông

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Quảng Trị

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Quảng Bình

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Bình Thuận

17/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14000-14400

VNĐ

Phú Yên

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Gia Lai

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Bình Phước

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Đồng Nai

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Bình Dương

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Tây Ninh

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Kon Tum

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Đắk Lắk

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Đắk Nông

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Quảng Trị

17/02/2014

Mủ cao su RSS3

225,4

YÊN

Quảng Bình

17/02/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác