Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Gia Lai

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Bình Phước

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Đồng Nai

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Bình Dương

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Tây Ninh

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Kon Tum

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Đắk Lắk

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Đắk Nông

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Quảng Trị

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Quảng Bình

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Gia Lai

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Bình Phước

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Đồng Nai

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Bình Dương

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Tây Ninh

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Kon Tum

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Đắk Lắk

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Đắk Nông

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Quảng Trị

27/02/2014

Cao su SVR10

33700

VNĐ

Quảng Bình

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Gia Lai

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Bình Phước

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Đồng Nai

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Bình Dương

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Tây Ninh

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Kon Tum

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Đắk Lắk

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Đắk Nông

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Quảng Trị

27/02/2014

Cao su SVR3L

36600

VNĐ

Quảng Bình

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Gia Lai

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Bình Phước

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Đồng Nai

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Bình Dương

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Tây Ninh

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Kon Tum

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Đắk Lắk

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Đắk Nông

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Quảng Trị

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Quảng Bình

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Bình Thuận

27/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

322-326

VNĐ

Phú Yên

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Gia Lai

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Bình Phước

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Đồng Nai

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Bình Dương

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Tây Ninh

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Kon Tum

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Đắk Lắk

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Đắk Nông

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Quảng Trị

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Quảng Bình

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Bình Thuận

27/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

13800-14200

VNĐ

Phú Yên

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Gia Lai

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Bình Phước

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Đồng Nai

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Bình Dương

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Tây Ninh

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Kon Tum

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Đắk Lắk

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Đắk Nông

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Quảng Trị

27/02/2014

Mủ cao su RSS3

219,8

YÊN

Quảng Bình

27/02/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác