Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,900
Zhejiang (East China) 13,700-13,900 -100
Shanghai(East China) 13,900 +100
Tianjin (North China) 13,800-13,900 -100
Yunnan (Southwest China) 13,200-13,300 +100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,900
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,200-12,300 +50
Shanghai(East China) 13,100
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,200-15,300 (with 17% VAT included) -200
Shandong (North China) 13,700 (no tax) +50
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,400-12,500
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,400-12,500
SVR3L Hengshui (North China) 13,600-13,800 (no tax) -50
Shanghai(East China) 14,400 (with 13% VAT included) -50
Shandong (North China) 13,600-13,700 (no tax) -100
Zhejiang (East China) 14,400-14,500 (with 13% VAT included)
Guangdong (South China) 14,100 -14,300 (with 13% VAT included) +100
Mong Cai Market 11,500-11,800

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,070-2,110
STR20 1,760-1,790
RSS3 Composite 1,750-1,780
Malaysia SMR20 1,760-1,790
SMR20 Composite 1,750-1,780
Indonesia SIR20 1,710-1,740
SIR20 Composite 1,730-1,760
Vietnam SVR3L 1,870-2,010
SVR10 1,670 (low end)
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 2,000-2,020
STR20 1,700
STR20 Composite 1,720-1,730
Malaysia SMR20 1,700
SMR20 Composite 1,700
Indonesia SIR20 1,720-1,730
SIR20 Composite 1,670-1,680

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác