Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Bình Thuận

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Phú Yên

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Thuận

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Phú Yên

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Gia Lai

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Bình Phước

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Đồng Nai

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Bình Dương

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Tây Ninh

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Kon Tum

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Đắk Lắk

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Đắk Nông

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Quảng Trị

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Quảng Bình

05/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác