Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 62.65 62.40 62.85 62.60
RSS 2 62.05 61.80 62.25 62.00
RSS 3 61.50 61.25 61.70 61.45
RSS 4 61.20 60.95 61.40 61.15
RSS 5 60.75 60.50 60.95 60.70
STR STR 5L 62.50 62.25 62.70 62.45
STR 5 53.10 52.85 53.30 53.05
STR 10 62.65 62.40 62.85 62.60
STR 20 62.05 61.80 62.25 62.00
Concentrated Latex * 43.00 42.75 43.20 42.95

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác