Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 5. 2014

Giao tháng 6. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

77.15

76.90

77.35

77.10

RSS 2

76.55

76.30

76.75

76.50

RSS 3

76.00

75.75

76.20

75.95

RSS 4

75.70

75.45

75.90

75.65

RSS 5

75.25

75.00

75.45

75.20

STR

STR 5L

67.50

67.25

67.70

67.45

STR 5

65.60

65.35

65.80

65.55

STR 10

64.90

64.65

65.10

64.85

STR 20

64.50

64.25

64.70

64.45

Concentrated Latex *

50.20

49.95

50.40

50.15

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác