Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 7. 2015 Giao tháng 8. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 63.15 62.90 63.35 63.10
RSS 2 62.55 62.30 62.75 62.50
RSS 3 62.00 61.75 62.20 61.95
RSS 4 61.70 61.45 61.90 61.65
RSS 5 61.25 61.00 61.45 61.20
STR STR 5L 63.50 63.25 63.70 63.45
STR 5 53.55 53.30 53.75 53.50
STR 10 63.15 62.90 63.35 63.10
STR 20 62.55 62.30 62.75 62.50
Concentrated Latex * 43.80 43.55 44.00 43.75

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác