Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 8. 2014 Giao tháng 9. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 64.95 64.70 65.15 64.90
RSS 2 64.35 64.10 64.55 64.30
RSS 3 63.80 63.55 64.00 63.75
RSS 4 63.50 63.25 63.70 63.45
RSS 5 63.05 62.80 63.25 63.00
STR STR 5L 56.85 56.60 57.05 56.80
STR 5 54.95 54.70 55.15 54.90
STR 10 54.25 54.00 54.45 54.20
STR 20 53.85 53.60 54.05 53.80
Concentrated Latex * 45.50 45.25 45.70 45.45

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác