Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2015 Giao tháng 6. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 56.15 55.90 56.35 56.10
RSS 2 55.55 55.30 55.75 55.50
RSS 3 55.00 54.75 55.20 54.95
RSS 4 54.70 54.45 54.90 54.65
RSS 5 54.25 54.00 54.45 54.20
STR STR 5L 48.35 48.10 48.55 48.30
STR 5 46.45 46.20 46.65 46.40
STR 10 45.75 45.50 45.95 45.70
STR 20 45.35 45.10 45.55 45.30
Concentrated Latex * 35.50 35.25 35.70 35.45

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác