Nước Loại hàng Hợp đồng Giá (US  CENTS / KG)
Thailand RSS 3 Tháng 2/2014 172.0
STR 20 Tháng 2//2014 154.0
Indonesia SIR 20 Tháng 2/2014 171.6
Malaysia SMR 20 Tháng 2/2014 152.0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác