Nước Loại hàng Hợp đồng Giá (US  CENTS / KG)
Thailand RSS 3 Tháng 2/2014 172.0
STR 20 Tháng 2//2014 153.0
Indonesia SIR 20 Tháng 2/2014 171.6
Malaysia SMR 20 Tháng 2/2014 149.0

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác