Nước Loại hàng Hợp đồng Giá (US  CENTS / KG) Thay đổi so với ngày trước
Thailand RSS 3 Jan 164.0 RSS 3
STR 20 Jan 149.0 STR 20
Indonesia SIR 20 Jan 169.4 SIR 20
Malaysia SMR 20 Jan 149.0 SMR 20

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác