Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 67.75 67.50 67.95 67.70
RSS 2 67.15 66.90 67.35 67.10
RSS 3 66.60 66.35 66.80 66.55
RSS 4 66.30 66.05 66.50 66.25
RSS 5 65.85 65.60 66.05 65.80
STR STR 5L 58.20 57.95 58.40 58.15
STR 5 56.30 56.05 56.50 56.25
STR 10 55.60 55.35 55.80 55.55
STR 20 55.20 54.95 55.40 55.15
Concentrated Latex * 47.50 47.25 47.70 47.45

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác