Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 11. 2014 Giao tháng 12. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 52.10 51.85 52.30 52.05
RSS 2 51.50 51.25 51.70 51.45
RSS 3 50.95 50.70 51.15 50.90
RSS 4 50.65 50.40 50.85 50.60
RSS 5 50.20 49.95 50.40 50.15
STR STR 5L 50.15 49.90 50.35 50.10
STR 5 48.25 48.00 48.45 48.20
STR 10 47.55 47.30 47.75 47.50
STR 20 47.15 46.90 47.35 47.10
Concentrated Latex * 38.30 38.05 38.50 38.25

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác