Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 4. 2014

Giao tháng 5. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

76.45

76.20

76.65

76.40

RSS 2

75.85

75.60

76.05

75.80

RSS 3

75.30

75.05

75.50

75.25

RSS 4

75.00

74.75

75.20

74.95

RSS 5

74.55

74.30

74.75

74.50

STR

STR 5L

67.05

66.80

67.25

67.00

STR 5

65.15

64.90

65.35

65.10

STR 10

64.45

64.20

64.65

64.40

STR 20

64.05

63.80

64.25

64.00

Concentrated Latex *

49.85

49.60

50.05

49.80

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác