Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 52.40 52.15 52.60 52.35
RSS 2 51.80 51.55 52.00 51.75
RSS 3 51.25 51.00 51.45 51.20
RSS 4 50.95 50.70 51.15 50.90
RSS 5 50.50 50.25 50.70 50.45
STR STR 5L 50.40 50.15 50.60 50.35
STR 5 48.50 48.25 48.70 48.45
STR 10 47.80 47.55 48.00 47.75
STR 20 47.40 47.15 47.60 47.35
Concentrated Latex * 38.80 38.55 39.00 38.75

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác