Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2015 Giao tháng 6. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.65 55.40 55.85 55.60
RSS 2 55.05 54.80 55.25 55.00
RSS 3 54.50 54.25 54.70 54.45
RSS 4 54.20 53.95 54.40 54.15
RSS 5 53.75 53.50 53.95 53.70
STR STR 5L 47.90 47.65 48.10 47.85
STR 5 46.00 45.75 46.20 45.95
STR 10 45.30 45.05 45.50 45.25
STR 20 44.90 44.65 45.10 44.85
Concentrated Latex * 35.00 34.75 35.20 34.95

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác