Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại Vùng Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 14,000 +50
Zhejiang (East China) 14,000 +50
Shanghai(East China) 14,000 +50
Tianjin (North China) 13,900-14,000 -100
Yunnan (Southwest China) 13,300 +50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 14,000
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,800-11,900
Shanghai(East China) 12,800
Thai RSS3 Shanghai(East China) 15,000-15,200 (with 17% VAT included) -100
Shandong (North China) 13,600-13,700 (no tax) +100
STR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 +100
SMR20# Composite Qingdao Bonded Zone 12,300 +100
SVR3L Hengshui (North China) 13,600-14,000 (no tax)
Shanghai(East China) 14,000-14,100 (with 13% VAT included)
Shandong (North China) 13,500-13,700 (no tax) -50
Zhejiang (East China) 14,000-14,100 (with 13% VAT included)
Guangdong (South China) 13,500-13,700 (with 13% VAT included)
Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường Nước Sản phẩm Giá (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn)
International Market Thailand RSS3 2,050-2,080
STR20 1,710-1,760 -5
RSS3 Composite 1,720-1,760 -5
Malaysia SMR20 1,720-1,750 -5
SMR20 Composite 1,720-1,740 -10
Indonesia SIR20 1,710-1,730 -15
SIR20 Composite 1,730-1,750 -15
Vietnam SVR3L 1,800 (low end)
SVR10 1,550
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 19,60-2,000 -20
STR20 1,650
STR20 Composite 1,680
Malaysia SMR20 1,650 +10
SMR20 Composite 1,680
Indonesia SIR20 1,620 +10
SIR20 Composite 2,050-2,080

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác