Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2015 Giao tháng 7. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 63.25 63.00 63.45 63.20
RSS 2 62.65 62.40 62.85 62.60
RSS 3 62.10 61.85 62.30 62.05
RSS 4 61.80 61.55 62.00 61.75
RSS 5 61.35 61.10 61.55 61.30
STR STR 5L 62.45 62.20 62.65 62.40
STR 5 52.20 51.95 52.40 52.15
STR 10 63.25 63.00 63.45 63.20
STR 20 62.65 62.40 62.85 62.60
Concentrated Latex * 41.35 41.10 41.55 41.30

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác