Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 4. 2015 Giao tháng 5. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 59.10 58.85 59.30 59.05
RSS 2 58.50 58.25 58.70 58.45
RSS 3 57.95 57.70 58.15 57.90
RSS 4 57.65 57.40 57.85 57.60
RSS 5 57.20 56.95 57.40 57.15
STR STR 5L 50.00 49.75 50.20 49.95
STR 5 48.10 47.85 48.30 48.05
STR 10 47.40 47.15 47.60 47.35
STR 20 47.00 46.75 47.20 46.95
Concentrated Latex * 36.70 36.45 36.90 36.65

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác