Đơn vị tính: NDT/tấn

Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14800-15000

+150

Zhejiang (East China)

14600-14800

Shanghai(East China)

14800-14900

+100

Tianjin (North China)

14800-14900

+100

Yunnan (Southwest China)

14300

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14900

+100

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13200-13300

+150

Shanghai(East China)

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15400-15500 (with 17% VAT included)

+100

Shandong (North China)

14300 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-13000(with 17% VAT included)

-50

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12800-13000(with 17% VAT included)

-50

SVR3L

Hengshui (North China)

14000-14300 (no tax)

Shanghai(East China)

14600-14700(with 13% VAT included)

+50

Shandong (North China)

14200(no tax)

Zhejiang (East China)

14600-14700(with 13% VAT included)

+50

Guangdong (South China)

14800-15000 (with 13% VAT included)

+150

Mong Cai Market

12300-12500

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2290-2320

STR20

1980-2020

RSS3 Composite

1960-2020

-5

Malaysia

SMR20

1940-2000

SMR20 Composite

1950-1990

Indonesia

SIR20

1920-1960

SIR20 Composite

1950-1980

Vietnam

SVR3L

1800-2140

SVR10

2040 (high end)

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2140-2180

STR20

1880-1890

+5

STR20 Composite

1860-1900

Malaysia

SMR20

1880-1890

SMR20 Composite

1860-1880

-5

Indonesia

SIR20

1830

-20

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác