Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 10. 2014 Giao tháng 11. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.75 55.50 55.95 55.70
RSS 2 55.15 54.90 55.35 55.10
RSS 3 54.60 54.35 54.80 54.55
RSS 4 54.30 54.05 54.50 54.25
RSS 5 53.85 53.60 54.05 53.80
STR STR 5L 53.10 52.85 53.30 53.05
STR 5 51.20 50.95 51.40 51.15
STR 10 50.50 50.25 50.70 50.45
STR 20 50.10 49.85 50.30 50.05
Concentrated Latex * 40.15 39.90 40.35 40.10

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác