Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Theo Thông tư 111/2014/TT-BTC, mức thuế suất thuế xuất khẩu của các mặt hàng cao su ly tâm (latex) (HS 40.01), crếp từ mủ cao su (HS 40.01.29.20), cao su tổng hợp (HS 40.02) và cao su hỗn hợp (HS 40.05) được sửa đổi từ 1% xuống 0%.

Như vậy, tất cả các mặt hàng cao su thiên nhiên sơ chế đều có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0%, tạo điều kiện kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành cao su, tăng tính cạnh tranh về giá trong tình hình giá sụt giảm mạnh trên thị trường thế giới vì cung vượt cầu, đồng thời tạo sự bình đẳng giữa các mặt hàng cao su xuất khẩu và khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa các chủng loại cao su thiên nhiên xuất khẩu.

Thông tư 111/2014/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2014 (xem toàn văn Thông tư tại đây).

Nguồn: VRA

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác