Chủng Loại FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 2,010 40,800,000  –  –
SVR CV60 2,000 40,600,000  –  –
SVR L 1,910 38,200,000  –  –
SVR 3L 1,900 38,200,000 11,000 11,200
SVR 5 1,670 38,000,000 10,000 10,200
SVR 10 1,630 33,400,000 9,700 9,900
SVR 20 1,610 32,100,000 9,600 9,800
RSS 1 1,930 38,700,000  –  –
RSS 3 1,900 38,000,000 11,100 11,300
Skim Block  – 24,000,000  –  –

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác