Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 69.50 69.25 69.70 69.45
RSS 2 68.90 68.65 69.10 68.85
RSS 3 68.35 68.10 68.55 68.30
RSS 4 68.05 67.80 68.25 68.00
RSS 5 67.60 67.35 67.80 67.55
STR STR 5L 58.65 58.40 58.85 58.60
STR 5 56.75 56.50 56.95 56.70
STR 10 56.05 55.80 56.25 56.00
STR 20 55.65 55.40 55.85 55.60
Concentrated Latex * 47.95 47.70 48.15 47.90

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác