Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.15 54.90 55.35 55.10
RSS 2 54.55 54.30 54.75 54.50
RSS 3 54.00 53.75 54.20 53.95
RSS 4 53.70 53.45 53.90 53.65
RSS 5 53.25 53.00 53.45 53.20
STR STR 5L 53.00 52.75 53.20 52.95
STR 5 51.10 50.85 51.30 51.05
STR 10 50.40 50.15 50.60 50.35
STR 20 50.00 49.75 50.20 49.95
Concentrated Latex * 40.10 39.85 40.30 40.05

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác