Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14300

+250

Zhejiang (East China)

14200-14400

+300

Shanghai(East China)

14300

+250

Tianjin (North China)

14300-14400

+250

Yunnan (Southwest China)

13900

+150

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14300-14400

+250

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13000-13300

+150

Shanghai(East China)

13400

Thai RSS3

Shanghai(East China)

14800(with 17% VAT included)

+200

Shandong (North China)

14000 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12300-12400(with 17% VAT included)

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12300-12400(with 17% VAT included)

SVR3L

Hengshui (North China)

13700-14000 (no tax)

-50

Shanghai(East China)

14200-14300(with 13% VAT included)

+250

Shandong (North China)

13800-13900 (no tax)

-50

Zhejiang (East China)

14000-14500 (with 13% VAT included)

+150

Guangdong (South China)

14400-14500 (no tax)

+50

Mong Cai Market

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2230-2290

+40

STR20

1980-2020

+50

RSS3 Composite

1980-2010

+45

Malaysia

SMR20

1960-2000

+50

SMR20 Composite

1940-1980

+60

Indonesia

SIR20

1910-1940

+40

SIR20 Composite

1930-1960

+35

Vietnam

SVR3L

2140 (high end)

+10

SVR10

2100 (high end)

+60

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2150

+70

STR20

1860-1880

+75

STR20 Composite

1900-1910

+70

Malaysia

SMR20

1860-1880

+75

SMR20 Composite

1900-1910

+70

Indonesia

SIR20

1820-1850

+75

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác