Theo CTCP cao su Đồng Phú (DPR), quý I/2014, Công ty khai thác được 2.055 tấn mủ cao su; tiêu thụ đạt 3.406 tấn, với giá bán bình quân 47,36 triệu đồng/tấn.

Quý I/2014, DPR tiêu thụ 3.406 tấn mủ cao su

HĐQT của DPR vừa quyết định tăng mức vốn góp vào CTCP cao su Sa Thầy từ 40 tỷ đồng lên 74 tỷ đồng, do Công ty này tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 740 tỷ đồng. Ngày 25/4 tới, DPR sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2014, để thông qua phương án chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 40%, kế hoạch kinh doanh năm 2014 gồm sản lượng khai thác 15.150 tấn mủ cao su, tiêu thụ 19.000 tấn, với giá bán bình quân 45 triệu đồng/tấn, lợi nhuận trước thuế 249 tỷ đồng. DPR cũng sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch mua 2 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2014.

H.Hòe
Theo Đầu tư chứng khoán

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác