Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Gia Lai

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Bình Phước

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đồng Nai

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Bình Dương

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Tây Ninh

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Kon Tum

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đắk Lắk

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đắk Nông

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Quảng Trị

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Quảng Bình

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Gia Lai

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Bình Phước

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Đồng Nai

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Bình Dương

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Tây Ninh

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Kon Tum

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Đắk Lắk

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Đắk Nông

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Quảng Trị

01/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Quảng Bình

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Gia Lai

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Bình Phước

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đồng Nai

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Bình Dương

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Tây Ninh

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Kon Tum

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đắk Lắk

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đắk Nông

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Quảng Trị

01/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Quảng Bình

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Gia Lai

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Bình Phước

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Đồng Nai

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Bình Dương

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Tây Ninh

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Kon Tum

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Đắk Lắk

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Đắk Nông

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Quảng Trị

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Quảng Bình

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Bình Thuận

01/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-329

VNĐ

Phú Yên

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Gia Lai

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Phước

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đồng Nai

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Dương

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Tây Ninh

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Kon Tum

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Lắk

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Nông

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Trị

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Bình

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Thuận

01/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Phú Yên

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Gia Lai

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Bình Phước

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Đồng Nai

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Bình Dương

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Tây Ninh

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Kon Tum

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Đắk Lắk

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Đắk Nông

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Quảng Trị

01/03/2014

Mủ cao su RSS3

225

YÊN

Quảng Bình

01/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác