Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 8. 2014 Giao tháng 9. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 65.20 64.95 65.40 65.15
RSS 2 64.60 64.35 64.80 64.55
RSS 3 64.05 63.80 64.25 64.00
RSS 4 63.75 63.50 63.95 63.70
RSS 5 63.30 63.05 63.50 63.25
STR STR 5L 57.60 57.35 57.80 57.55
STR 5 55.70 55.45 55.90 55.65
STR 10 55.00 54.75 55.20 54.95
STR 20 54.60 54.35 54.80 54.55
Concentrated Latex * 45.70 45.45 45.90 45.65

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác