Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Gia Lai

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Bình Phước

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Đồng Nai

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Bình Dương

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Tây Ninh

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Kon Tum

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Đắk Lắk

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Đắk Nông

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Quảng Trị

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

39300

VNĐ

Quảng Bình

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Gia Lai

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Bình Phước

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Đồng Nai

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Bình Dương

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Tây Ninh

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Kon Tum

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Đắk Lắk

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Đắk Nông

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Quảng Trị

08/03/2014

Cao su SVR10

35000

VNĐ

Quảng Bình

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Gia Lai

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Bình Phước

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Đồng Nai

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Bình Dương

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Tây Ninh

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Kon Tum

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Đắk Lắk

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Đắk Nông

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Quảng Trị

08/03/2014

Cao su SVR3L

38000

VNĐ

Quảng Bình

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Gia Lai

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Bình Phước

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Đồng Nai

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Bình Dương

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Tây Ninh

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Kon Tum

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Đắk Lắk

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Đắk Nông

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Quảng Trị

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Quảng Bình

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Bình Thuận

08/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

335-339

VNĐ

Phú Yên

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Gia Lai

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Bình Phước

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Đồng Nai

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Bình Dương

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Tây Ninh

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Kon Tum

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Đắk Lắk

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Đắk Nông

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Quảng Trị

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Quảng Bình

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Bình Thuận

08/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14400-14800

VNĐ

Phú Yên

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Gia Lai

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Bình Phước

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Đồng Nai

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Bình Dương

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Tây Ninh

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Kon Tum

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Đắk Lắk

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Đắk Nông

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Quảng Trị

08/03/2014

Mủ cao su RSS3

231,2

YÊN

Quảng Bình

08/03/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác